Selamat datang ke aplikasi kami. Jika anda terus melayari dan mengunakan aplikasi ini, anda adalah bersetuju untuk mengikut dan terikat kepada terma dan syarat penggunaan, yang merangkumi hubungan kami bersama anda berkaitan aplikasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang bahagian dalam terma dan syarat ini, adalah dinasihatkan untuk tidak menggunakan aplikasi kami.

 

Terma ‘Science of Life Studies 24/7’ atau ‘kami’ merujuk kepada pemilik aplikasi yang pejabat berdaftar di 1Petaling Commerz Residential Condos, #1-9, Jalan 1 C/149, Off Jalan Sungai Besi, 57100, Sungai Besi, Kuala Lumpur, Malaysia. Terma ‘anda’ merujuk kepada pengguna atau pelayar aplikasi kami.

 

Penggunaan aplikasi ini termaktub kepada beberapa terma penggunaan:

  • Isi kandungan di dalam aplikasi ini adalah bagi maklumat am dan kegunaan anda sahaja. Ia adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
  • Aplikasi ini menggunakan ‘cookies’ untuk mengawasi kecenderungan pelayaran. Jika anda membenarkan ‘cookies’ untuk digunakan, beberapa maklumat personal akan disimpan oleh kami bagi kegunaan pihak ketiga.
  • Sama ada kami ataupun pihak ketiga tidak boleh memberi jaminan kepada ketepatan, garis masa, prestasi, kepatuhan atau kesesuaian maklumat dan isi kandungan yang didapati atau ditawarkan oleh aplikasi ini untuk apa jua tujuan. Anda memahami bahawa informasi dan isi kandungan mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesalahan dan kami dikecualikan liabiliti untuk sebarang ketidaktepatan atau kesalahan untuk keseluruhan tahap yang dibenarkan oleh undang-undang.
  • Penggunaan sebarang maklumat atau isi kandungan dalam aplikasi ini adalah sepenuhnya di bawah risiko anda, yang mana kami tidak kan bertanggungjawab. Ia merupakan tanggungjawab anda untuk memastikan sebarang produk, servis atau informasi yang terdapat di dalam aplikasi ini memenuhi keperluan khusus anda.
  • Aplikasi ini mengandungi bahan yang dipunyai oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuklah, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, rupa, penampilan dna grafik. Pengeluaran semua adalah dilarang selain daripada yang termaktub di dalam notis hak cipta, yang membentuk sebahagian daripada terma dan syarat ini.
  • Kesemua tanda tanda dihasilkan dalam aplikasi ini yang mana bukan kepunyaan, atau dilesenkan kepada, akan diberikan kredit oleh pengendali aplikasi.
  • Penggunaan aplikasi ini yang tidak dibenarkan mungkin mengakibatkan tuntutan bagi kerosakan dan/atau menjadi kesalahan jenayah.
  • Dari semasa ke semasa, aplikasi ini mungkin juga memasukkan pautan kepada aplikasi mobil yang lain. Pautan-pautan ini diberikan bagi kemudahan anda untuk mendapatkan maklumat lanjut. Ia tidak menunjukkan yang kami menyokong aplikasi mobil tersebut. Kami tidak bertanggungjawab terhadap isi kandungan aplikasi yang dipautkan.
  • Penggunaan anda dalam aplikasi ini dan sebarang pertikaian berpunca daripada penggunaan aplikasi mobil adalah termaktub kepada undang-undang Malaysia.